ปอเป็นพืชเส้นใยชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเกษตร เมื่อนำเส้นใยจากส่วนเปลือกไปแช่และฟอกแล้วจะสามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้นานัปการและนำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละมากๆ

ปอมีหลายชนิด ที่รู้จักกันแพร่หลายคือ ปอแก้ว ปอคิวบา และปอกระเจา ปอแก้วนี้มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งใช้กลีบรองดอกทำเป็นอาหารเรียกว่า "กระเจี๊ยบ" อีกชนิดหนึ่งใช้เปลือกทำเป็นเส้นใย ปอคิวบาก็มีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น เคนัฟ บิมลิพาตัม เดคคานเฮมพ์ และเมสตา เป็นต้น

ส่วนปอกระเจานั้นมี 2 ชนิด คือ ปอกระเจาฝักยาว มีเส้นใยสีเหลืองอ่อนเหนียว อีกชนิดหนึ่งคือ ปอกกระเจาฝักกลม มีเส้นใยสีขาว เหนียวน้อยกว่าเส้นใยของปอกระเจาฝักยาว ปอกระเจาเป็นพืชอยู่ในตระกูลทิเลียซีอี สกุลคอร์โครุส เส้นใยของปอกระเจาทั้งสองชนิดนี้มีคุณภาพดี

คนไทยรู้จักใช้ปอให้เป็นประโชน์มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ปอที่ใช้เป็นปอพื้นเมือง นำมาลอกเปลือกต้นปอออกจากแกนต้น เรียกว่า "ปอกลีบ" แล้วจึงนำมาฟั่นเป็นเชือก เรียกว่า "ปอฟั่น" ในสมัยนั้นปอฟั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย ใช้ผูกมัดสิ่งของและสัตว์เลี้ยง

ต่อมาได้มีการใช้กระสอบบรรจุธัญพืชและผลิตผลทางการเกษตรมากขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ตั้งโรงงานทอกระสอบจากใยปอขึ้น เพื่อให้มีวัตถุดิบป้อนโรงงานสม่ำเสมอและเพียงพอ

ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องนำพันธุ์ปอจากต่างประเทศเข้ามาทดลองปลูกแทนปอพื้นเมือง เพื่อค้นคว้าหาพันธุ์ปอที่ดีไว้ ใช้ส่งเสริมการปลูกให้เพียงพอกับความต้องการ เช่น นำพันธุ์ปอแก้วมาจากประเทศจีน (ไต้หวัน) เมื่อ พ.ศ. 2475 และนำพันธุ์ปอคิวบามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2495 เป็นต้น

ต้นปอไม่กลัวความแห้งแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทุกประเภทแต่ดินที่ต้นปอชอบมากที่สุดคือ ดินร่วนซุยที่มีความ อุดมสมบรูณ์มาก และมีฝนกระจายสม่ำเสมอตลอดฤดู พื้นที่ปลูกปอในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่ปลูก มาก คือ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ อุดรธานี และอุบลราชธานี


ประโยชน์ของปอในด้านต่างๆ
 
ประเภทของงาน
ประโยชน์
1. ด้านการเกษตร
ทำผ้าคลุมแปลงพืชป้องกันแสงแดดหรือหิมะ (ในเมืองหนาว) ทำแผงกันลมและทำเชือก เป็นต้น

2. ด้านที่อยู่อาศัย
ทำพรมเช็ดเท้า พรมปูพื้น ใช้ผสมทำพรมน้ำมัน ทำผืนผ้าบุเก้าอี้ ทำเชือก ทอเสื่อ บุเตาอบ ทำผ้ากันเปื้อน และทำวัสดุปิดฝาผนั ง เป็นต้น

3. ด้านการก่อสร้าง
ทำฝ้าบุหลังคากันความร้อน ใช้บุกั้นป้องกันน้ำซึม และป้องกันเสียงสะท้อน เป็นต้น

4. ด้านกิจการทหาร
ทำกระสอบทราย ทำเต็นท์ เครื่องเก็บกักน้ำ เช่น ถัง ผสมกับฝ้ายทำเสื้อผ้าทหาร ทำตาข่ายสายสะพายปืน สายโยง และทำฉนวนหุ้มภาชนะบรรจุอาหาร เป็นต้น

5. ด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง
ทำถุงบรรจุสินค้า เช่น ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์พืช แร่ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ และตะปู ทำผ้าห่อเนื้อ ผ้าห่อถังปลา ทำฉนวนห่อหุ้มท่อลม ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า และปอทั้งต้นใช้ทำเยื่อกระดาษ เป็นต้น

6 . ด้านอื่นๆ
ทำผ้าบุผนังแสดงนิทรรศการ แสดงสิ่งของทำผ้าหุ้มกระเป๋าเดินทาง ทำปกหนังสือ เศษปอใช้เช็ดล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ และทำ จุก เป็นต้น   


 
Home l Company l News l About Kenaf l Jute Products l Plastic Products l Contact Us

Copyright © 2008, All Rights Reserved. Park Chong Jute Mill Co., Ltd. 
English